ادامە اعتراضات ضد نژادپرستی ترامپ را راهی پناهگاه کرد؟

حسن رحمان پناه

بنا بە گزارش رسانەهای داخلی و خارجی در آمریکا، دهها  هزاران نفر از معترضین ضد نژادپرستی و تبعیض ، فارغ از هویت نژادی و رنگ پوست و مذهب، برای ششمین شب متوالی در شهرهای مختلف آمریکا در اعتراضبه کشته شدنجورج فلویدو خشونت پلیس این کشور علیە رنگین پوستان  به خیابانها آمدند. طبق اخبار منتشر شدە ترامپ در پی تشدید اعتراضات مردمی ضدنژاد پرستی و بویژە اعتراضات در واشنگتن، به یک پناهگاه امن کاخ سفید منتقل شده است.

ایناعتراضاتانعکاسوسیعجهانییافتەوباردیگرتبعیضنژادیدرآمریکاعلیەرنگینپوستاناینکشورراکەقدمتچندصدسالەداردبەمسئلەمهمدرافکارعمومیآمریکاوجهانتبدیلکرد .

دنالدترامپرئیسجمهورنژادپرستوراسیستآمریکابااظهاراتنژادپرستانەخوددرمدت٣سالونیمتکیەبرکرسیبزرگترینقدرتاقتصادیونظامیجهان،ازسویبرتعمیقشکافنژادیافزودەوازسویدیگربرخشممیلیونهامبارزضدنژادپرستیبنزیننفرتپاشیدەاست. همچنین  ترامپ بە مثابە هر عنصر راسیست و نژاد پرست دیگر، با حملە بە جناح چپ جامعە و تروریست خواندنانتیفاجنبش چپگرایان ستیزهجو، و قرار دادن این سازمان  در فهرست سازمانهای  تروریستی ، سعی در بە انحراف کشیدن افکار عمومی از دلایل عمق فاجعە تبعیض نژادی و نارضایتی حق طلبانە علیە آن دارد و از سوی دیگر اهداف ضدانسانی و نژادپرستانە خود را در ضدیت با خواستها و مطالبات برابری طلبانە اکثریت عظیم جامعە آمریکا فارغ از نژاد و ملیت را نشاد داد. ترامپ بە مثابە نمایندە افسار گسیختە کارتل های عظیم نظامی و اقتصادی نئولیبرالیسم، ماهیت آمپریالیستی و سرکوبگرانە دولت آمریکا و نظام ظالمانە آن تحت لوای دفاع ازدمکراسی  و حقوق بشررا بیشتر از زمانی عریان کرد.

در چنین شرایطی و در حالیکە دمل کهنە نژادپرستی بار دیگر در آمریکا سرباز کردە و تودەهای ناراضی و معترض برای جراحی و بە دور انداختن آن از صحنە سیاسی و اجتماعی این کشور بسیج شدەاند، حمایت از این حرکت حق طلبانە حداقل انتظاری است کە از جنبش چپ ، کارگری و سوسیالیستی جهان وجود دارد. حامی و صدای مبارزە علیە نژادپرستی باشیم .

١/٦/٢٠٢٠ 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *