اطلاعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست

رای ما سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی است“!

جمهوری اسلامی در بدترین شرایط تاریخ خونبار خود، روز دوم اسفند به استقبال مضحکه انتخابات مجلس یازدهم میرود. علیرغم جار و جنجال لفظی جناحهای حکومت برسر سهم شان از کرسی های مجلس اختلاسگران و استثمارگران، همه میدانند که هدفشان برگزاری نمایشی مضحک است که آنرا به پشتوانه چماق و سرکوب بدل کند. مرتجعترین مذهبیون جنایتکار از خامنهای تا روحانی حال از ایرانیتمیگوبند و روی تمایلات ارتجاعی ناسیونالیستی برای بسیج رایسرمایه گذاری میکنند. در مقابل، صفی وسیع در جامعه بروشنی میگوید؛ ما به جنایتکاران و قاتلین فرزندانمان رای نمی دهیم“! میگویند؛ رای بی رای، مرگ بر جمهوری اسلامی“!

کارگران، زنان و مردان آزادیخواه، جوانان انقلابی!

چه کسی نمیداند که این باصطلاح انتخاباتبدنبال خیزش های توده ای و انقلابی آبانماه و در شرایط بشدت متفاوتی برگزار میشود. این باصطلاح انتخابات روی سنگفرشهای خونین آبانماه و نیزار جراحی، بدنبال پیدا شدن مستمر پیکر جوانان ما در سدها و جنگلها و بلاتکلیفی هزاران زندانی تحت شکنجه برگزار میشود. این انتخاباتیبرای رایدادن به خون است، برای تائید حکومت قاتلین کارگران و جوانان بیکار و بی آینده، حکومت زن ستیز و کودک کش است. هدف سیاسی این مضحکه حکومتی با تکیه به انواع گروکشی و ترفندها، گرفتن رایاز قربانیانشان برای کسب مشروعیتفرمال حقوقی نظامشان است. داستان جدالهای لفظی دو جناح را به خودشان واگذاریم، ما تکلیف مان را با اینها در دیماه ٩٦ در ابعاد توده ای روشن کردیم و در آبانماه ٩٨ آمدیم که سرنگونشان کنیم. رای و انتخاب ما خیلی وقت است روشن است؛ سرنگونی همه جانبه و قاطع جمهوری اسلامی“! هیچوقت برای اردوی آزادیخواه و انقلابی این نوع نمایشهای حکومتی ذره ای مشروعیت نداشته و امروز بطریق اولی و در شرایط و تناسب قوای بسیار متفاوتی بی پایه است و شرکت در این مضحکه اعم از کاندیدا شدن تا محاسبات فردی خرد، انعکاسی از منفعت مشترک شرکت کنندگان با منفعت بقای نظام اسلامی و لاجرم آگاهانه یا ناآگاهانه، رایبه حکومت قاتلین فرزندان مردم و مسببین فقر و فلاکت اکثریت آن جامعه است! 

ما شش حزب و سازمان چپ و کمونیست، ازمردم آزادیخواه ایران دعوت میکنیم تا قاطعانه با ابتکارهای مختلف در جریان مضکحه انتخابات، علیه جمهوری اسلامی بمیدان بیایند. ما کارگران و مردم زحمتکش را فرامیخوانیم علیه بانیان فقر و بیکاری مزمن شان دست به اعتراض بزنند. دخالت در مناسبت انتخابات نه رفتن پای صتدوق رای کشی، که باید برای تداوم و گسترش مبارزه انقلابی برای سرنگونی حکومت اسلامی باشد.

همه جا از جمله در دانشگاهها علیه این نمایش که با هدف تاییدحکومت و قانونیت بخشیدن به قتل و جنایت و شکنجه اجرا می شود ، اعتراض کنیم. هر کمپین انتخاباتیدر هر جائی می تواند محلی باشد برای اعتراض. کسانی که بعد از این همه جنایت برای شراکت در سفره خون، شال و کلاه کرده اند، دشمنان وقیح مردم و در کنار و حامی رژیم اسلامی اند. نگذاریم این مزدوران تریبون بگیرند، از حکومت دفاع کنند و بر جنایت و استبداد و استثمار مهر تائید بزنند. نگذاریم آن چهره های کریه و منفعت طلب روی زخم مادران و بستگان جانباختگان نمک بپاشند. همه جا علیه شان بمیدان بیائیم و هر تحرک انتخاباتیرا به اعتراض بدل کنیم. مناسبت انتخابات و روز آنرا به صحنه اعتراض توده ای علیه جمهوری اسلامی بدل کنیم. “رای به جلادان موقوف!”، رای بی رای!”، زنده باد انقلاب، زنده باد حکومت شورایی!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

٢٤  بهمن ١٣٩٨١٣ فوریه ٢٠٢٠

امضا: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *