اطلاعیه پایانی کنگره 18 کومه له

کنگره هیجدهم کومه له ( سازمان کردستان حزب کمونيست ایران)، در روز هفدهم ژانویه 2022  برابر با 26 دیماه 1400 با شرکت نمایندگان بخش های مختلف تشکیلات و ناظرین ،بعد از سه روز جلسات فشرده به کار خود پایان داد.

جلسات کنگره همزمان در مقر مرکزی کومەله و در چند سالن در کشورهای مختلف اروپا، کانادا و استرالیا، از طریق ویدئو کنفرانس برگزار گردید. جمعی از شخصیت های مبارز سیاسی نیز، کە از طرف کمیته مرکزی کومەله  دعوت شدە بودند، در این کنگره شرکت داشتند.

کنگره با سرود انترناسیونال سرود  همبستگی جهانی کارگران و یک دقیقه سکوت به نشانه گرامیداشت یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم و  با یاد و خاطره رفقائی که در فاصله دو کنگره 17 و 18 جانباخته بودند، نشست خود را آغاز کرد. پس از سخنرانی افتتاحیه و استماع پیام های مهمانان،  ابتدا گزارشی از چگونگی برگزاری انتخابات نمایندگان در حوزههای مختلف انتخاباتی از جانب ناظر کل انتخابات ارائه گردید و به سئوالات مطرح شده در این زمینه، پاسخ داده شد. کنگره با تصویب اعتبارنامه نمایندگان و اعلام حضور اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان منتخب، رسمیت خود را اعلام کرد. سپس با تصویب آیین نامه داخلی، و انتخاب هیئت رئیسه دائم کار خود را ادامه داد.

دستور جلسات کنگره عبارت بودند از: گزارش سیاسی کمیته مرکزی کومه له به کنگره، گزارش عملکرد ارگانهای مختلف کومه له در فاصله دو کنگره، بررسی قرارها و قطعنامه های پیشنهادی و انتخاب کمیته مرکزی.

کنگرە پس از استماع گزارش سیاسی و بحث حول آن ، گزارش تشکیلاتی شامل عملکرد کمیته مرکزی کومه له در فاصله کنگره های 17 و 18 ونیز گزارش کار  ارگان های مختلف تشکیلاتی کومه له، را  نیز مورد بحث و ارزیابی قرار  داد. وجود وحدت سیاسی در میان شرکت کنندگان کنگره حول جهت گیری های اساسی، علیرغم تنوع در نظرات که در جریان بحثها و در تصویب گزارش سیاسی و قرار ها و قطعنامه ها نشان داده شد، از ویژگیهای برجسته این کنگره بود.

در این کنگره علاوه بر تصویب کلیات گزارش سیاسی ، قطعنامه هائی در مورد مسئله ملی کرد به عنوان یک مسئله منطقه ای، استراتژی و سیاست ما در جنبش زنان، سیاست ما در ارتباط با معضلات اجتماعی در کردستان از جملە کولبران، اعتیاد به مواد مخدر، محیط زیست و همچنین قطعنامەای در ارتباط با سیاست  ما در قبال جنبش معلمان بە تصویب رساند. یکی دیگر از مباحث کنگره ١٨ کومەلە ، بحث در مورد اختلافات درونی حزب کمونیست ایران بود کە در این زمینە  پیشنهاد و راه کار جلوگیری از وقوع انشعاب را به تصویب رساند . کنگره هم چنین پیامهائی خطاب به کارگران ایران، خانواده های جانباختگان و  زندانیان سیاسی و فعالین جنبشهای اجتماعی در بندفرستاد.

با توجە بە اینکە در بیرون از کنگرە جمعی از اعضای کمیتە مرکزی حزب انشعاب خود از حزب و کومەلە را اعلام کردند، کنگرە موضع خود در مورد این انشعاب ناخواستە را طی سندی اعلام کرد کە همزمان با این بیانیە متن این سند انتشار علنی پیدا خواهد کرد.

سایر اسناد و مباحثات کنگره بزودی از طریق کانالهای تلویزیون کومه له و حزب کمونیست ایران و شبکه های اجتماعی انتشار خواهند یافت.

آخرین دستور جلسه کنگره انتخاب کمیته مرکزی بود . در این بخش، کنگره از میان جمع زیادی از  رفقائی که خود را برای عضویت در کمیته مرکزی کاندید کرده بودند، 31 نفر را انتخاب نمود. اسامی رفقای منتخب به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

ابراهیم علیزاده، احمد صالحی، ادیب وطن دوست، اسعد رستمی،اسرین قادری، اسماعیل قهرمانی، آکو انوری، بهروز ناصری،ریزان حمیدی، ژیان ذوالفقاری ، سروه ناصری، سلام قادری، سعید امانی، شورش کریمی، جمال بزرگپور، جمال پیشکاری، حسن رحمانپناه،  حسین حمیدی، فریدون ناظری، فراست صالحی، فرشید غفارنژاد، عیسی پایبندی، کریم احمدی، کریم امانی، گلاویژ رستمی،عادل الیاسی،  محمد قادری ، محسن شیخی، محیه ایرجی، وریا احمدی ، ناصر طاهری.

کمیته مرکزی کومه له

( سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)

27 دیماه ماه 1400

17 ژانویه 2022

موضع کنگرە هجدهم کـومــەلــە در مورد

انشعاب جمعی از اعضای کمیتە مرکزی حزب کمونیست

در جریان برگزاری کنگرە هجدهم کومەلە، و در حالی کە کنگرە قطعنامەای را در راستای ممانعت از انشعاب و یافتن راە حلی برای گذر از وضعیت کنونی درون حزب کمونیست ایران را بررسی و آن را بە تصویب رساندە بود، اطلاع یافتیم کە تعدادی از اعضای کمیتە مرکزی حزب کمونیست ایران انشعاب خود از حزب و کومەلە را بطور رسمی اعلام کردەاند. کنگرە هجدهم کومەلە انشعاب این جمع از اعضای حزب را غیر ضروی می داند و آن را در مغایرت کامل با نیازهای مبارزاتی ارزیابی می کند. با این حال کنگرە هجدهم کومەلە انتخاب سیاسی این رفقا مبنی بر انشعاب از حزب کمونیست ایران و کومەلە را بە رسمیت می شناسد و برای آنها آروزی موفقیت میکند.

در ضمن، کنگرە هجدهم کومەلە اطمینان می دهد کە غیبت این رفقا از فعالیت های حزبی خللی جدی در پیشبرد وظایف ایجاد نمی کند.

بە پیوست متن قطع‌نامە کنگرە ١٨ کومەلە در مورد اختلافات درون حزب، کە قبل از اعلام انشعاب این رفقا بە تصویب کنگرە رسیدە بود، بە اطلاع می رسد.

کنگرە هجدهم کومەلە

سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

٢٦ دی ١٤٠٠

١٦ ژانویە ٢٠٢٢

قطعنامە در مورد اختلافات درون حزب کمونیست ایران

کنگرە هجدهم کومەلە پس از بحث حول اختلافات دورە اخیر درون حزب کمونیست ایران بە این نتیجە رسید کە:

١) با توجە بە شرایط مبارزاتی کنونی در جامعە ایران و کردستان اولویتهایی کە کنگرە ١٨ کومەلە منطبق با این شرایط اتخاذ نمودە است، از جملە تلاش برای وحدت جنبش چپ، هر نوع انشعاب و تفرقە در میان نیروهای چپ و کمونیست را بە زیان مبارزات جاری در جامعە ایران و کردستان میداند. لذا کنگرە هجدهم کومەلە از کمیتە مرکزی منتخب خود می خواهد کە نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از انشعاب زود رس در صفوف حزب کمونیست ایران را در دستور کار خود قرار دهد.

٢) برگزاری کنگرە سیزدهم حزب کمونیست ایران، کە بیش از چهار سال از موعد قانونی آن می گذرد، می تواند مرجعی باشد برای جلوگیری از انشعاب و این امکان را فراهم آورد کە مباحث مورد اختلاف مورد تصمیم گیری جمعی قرار بگیرند.علیرغم اینکە متاسفانە تمایل بە انشعاب از طرف این رفقا یک امر واقعی است، اما برگزاری کنگرە سیزدهم حزب کمونیست ایران، بە عنوان بالا ترین مرجع حزبی، می تواند از رسمیت بخشیدن بە چنین انشعابی جلوگیری کند. لذا کنگرە هجدهم کومەلە از کمیتە مرکزی منتخب خود می خواهد کە جهت متقاعد کردن رفقای کمیتە مرکزی حزب بە برگزاری کنگرە حزب وارد بحث و دیالوگ شود و بە سهم خود بە امر برگزاری این کنگرە یاری برساند.

کنگرە هجدهم کومەلە

سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

٢٦ دی ١٤٠٠

١٦ ژانویە ٢٠٢٢

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *