اطلاعیە کمیتە مرکزی کومه‌له دربارە زمین لرزە در کردستان ترکیە و سوریە

 

 

طبق اخبار منتشرشدە  امروز دوشنبە  ١٧ بهمن ماە  ساعت چهار و ١٧ دقیقە بامداد  زمین لرزه‌ای بە  شدت ٧.٨ در مقیاس ریشتر مناطق  کردنشین جنوب ترکیە وسوریە ، بویژە  استان “غازی عینتاب”  در ترکیە  تا استان  “حلب ” در سوریە را لرزاند . در این زمین لرزە در هر دو سوی مرز  ترکیە و سوریە  تاکنون بیش از هزار و پانصد نفر جان خود را از دست داده‌ و صدها تن نیز در زیر آوار مانده‌اند. با توجە بە شدت زمین لرزە و ساعت رویداد آن و آسیب پذیر بودن مناطق مسکونی، بیم آن میرود کە آمار تلفات افزایش یابد. همچنین شمار زیادی نیز مصدوم و بسیاری  از ساکنین این مناطق  به این علت در شرایط جوی بسیار نامساعدی سرگردان شده‌اند.  از شهر پر جمعیت “غازی عینتاب ” ترکیە خسارات و تلفات زیادی منتشر شدە است. برآوردهای اولیە حاکی از این است کە تا کنون در استان‌های زلزلە زدە، بویژە در مناطق کردنشین ترکیە  بیش از ٢٠٠٠ ساختمان فرو ریختە است.

کمیتە مرکزی کومه‌لە، ضمن اظهار همدردی با مردم مناطق  زلزله‌زدە، دولت‌های حاکم در ترکیە و سوریە را مسئول میداند کە هرچە سریعتر بە یاری قربانیان و مردم آسیب دیدە  بشتابند و امکانات لازم را برای تخفیف درد و رنج مردم محروم این مناطق بکار گیرند. همچنین لازم میداند از سازمان‌ها و نهادهای مدنی و انساندوست بخواهد کە سریعا اقدامات لازم را برای کمک رسانی بە مردم محروم این مناطق در دستور کار خود بگذارند. بدون شک اگر حاکمان ضد مردمی در ترکیە و سوریە بە جای جنگ افروزی داخلی و منطقه‌ای و صرف هزینه‌های کلان نظامی و امنیتی  ، چنین هزینه‌های را صرف تأمین زندگی و مسکن مناسب مردم و تامین امکانات و ملزومات  لازم در رویاروی با حوادث طبیعی می‌کردند، امروز شاهد چنین فجایعی بە این وسعت کە هزاران  انسان قربانی آن شدە و از عوارض آن در رنج هستند، نمی بودیم.

 

کمیتە مرکزی کومه‌لە (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)

١٧ بهمن ١٤٠١

٦فوریە ٢٠٢٣

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *