اطلاعیە کمیتە مرکزی کومه‌لە در تکذیب دروغپردازی‌های مجدد جمهوری اسلامی

 

بنا بە گزارشات منتشرشدە، “شورای امنیت ملی” جمهوری اسلامی، اطلاعات کذبی پیرامون حملە پهبادی شامگاە شنبە هشتم بهمن ١٤٠١ بە تاسیسات دفاعی رژیم در اصفهان منتشر نمودە است . سایت “نورنیوز” نزدیک بە شورای امنیت ملی حکومت اسلامی در این رابطە نوشتە است: ” قطعات ریزپرندەهای حملە کنندە بە مجتمع کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان بە همراە مواد انفجاری آن، با مشارکت و هدایت گروەهای ضدانقلاب کردی مستقر در اقلیم کردستان عراق وارد ایران شدە است .” البتە این اولین بار نیست کە جمهوری اسلامی ضعف و ناتوانی در کنترل امنیت داخلی خود در تقابل با رقبای منطقەای را بە احزاب کردستان ایران مستقر در اقلیم کردستان عراق نسبت می دهد .اما چنین سیاستی از سوی جمهوری اسلامی جدا از اینکە تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر ضعف و ناتوانی دستگاەهای امنیتی رژیم است، در عین حال تلاشی است در بە انحراف کشاندن انقلاب “زن ، زندگی ، آزادی ” کە ریشە در تقابل ٤٣ سال سرکوب و دیکتاتوری مذهبی حکومت دارد، انقلابی کە از کردستان و با قتل حکومتی “ژینا امینی” کلید خورد. در تقابل با چنین وضعیتی و گریز از بحران های عدیدەای کە رژیم با آن روبرواست، امروز بار دیگر بە آن سیاست رسوا شدە و بی اعتبار روی آوردە است کە نتیجەای جز شکست و رسوایی بیشتر بدنبال نخواهد داشت .
کومه‌لە، ضمن محکوم کردن تبلیغات دروغین وتکراری رژیم، در بارە سیاست‌های ماجراجویانە برون مرزی جمهوری اسلامی در انجام اقدامات نظامی علیە اقلیم کردستان ، مردم بی دفاع و احزاب کرد ایرانی مستقر در این منطقە، هشدار می دهد . همزمان از همە سازمان‌ها ، احزاب و نهادهای مترقی ، چپ و بشردوست درخواست دارد، نسبت بە اقدامات نظامی و ضدانسانی جمهوری اسلامی بە مقابلە برخیزند.

کومه‌لە _ سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
١٢بهمن ١٤٠١
١فووریە ٢٠٢٣

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *