آغاز کارزار دفاع از اعتراضات کارگری و علیھ احکام اعدام زندانیان سیاسی

 

تغییر نسبی توازن قوای مابین حکومت و تودەھای مردم و فرو ریختن ترس آنان از سرکوب، اعتراضات و اعتصابات کارگران وسایر اقشار فردودست در جامعھ ایران را وارد مراحل جدیدی کرده است. اعتصاب و اعتراض کارگران مجمتع نیشکر ھفت تپھ بر متن این شرایط جدید چھل و ششمین روز خود را سپری می کند. ھمزمان با این اعتصاب و تجمعات وسیع و شکوھمند، شاھد صادر کردن احکام اعدام برای تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماە ١٣٩٦ از جانب رژیم اسلامی جھت گسترش جو

رعب و وحشت در میان مردم معترض ھستیم.

اعتراضات کارگری از یک سو و تشدید فشار سرکوبگرانھ رژیم اسلامی از دیگر سو، برمتن آشفتگی درونی رژیم و بحرانھای عمیقی کھ با آن دست بھ گریبان است، صورت می گیرد. آشفتگی، بحران و در ھم ریختگی ای کھ تداوم اعتراضات کارگری و تودەای آن را روز بھ روز شدت می بخشد و پایانی برآن متصور نیست. لذا صادر کردن احکام اعدام برای تعدادی از زندانیان سیاسی، نھ از سر قدرت بلکھ ناشی از استیصال و درماندگی رژیمی است کھ ھیچگونھ راە برون رفتی از وضع موجود و تضمین

بقاء خود را ندارد. در چنین شرایطی ضروری است کھ دفاع از مبارزات کارگری ھمسو با مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و متوقف کردن احکام

اعدام صورت بگیرد و بھ فشاری عمومی در داخل و خارج از ایران علیھ رژیم و دستگاەھای امنیتی اش تبدیل شود.

کمیتھ خارج از کشور حزب کمونیست ایران، برای پیشبردن این دو عرصھ از مبارزە یک کارزار سراسری را از روز یکم آگوست ٢٠٢٠ اعلام می کند و تا زمانی کھ اعتراضات کارگران مجمتع نیشکر ھفت تپھ در شکل کنونیش و احکام اعدام بازداشت شدگان اعتراضات دی ماە بر جاست ادامھ خواھد داشت. از این طریق نیز عموم مردم آزادیخواه را بھ مشارکت گسترده در این کارزار

فرا میخوانیم.

ھمچنین اعلام می کنیم کھ برای پیشبرد این کارزار، در عین ارتباط با اتحادیھھای کارگری و نھادھای آزادیخواه و سازمانھای بشردوست جھت کسب حمایت آنھا برای خواستھای این کارزار، آمادگی خود را نیز برای ھرگونھ ھمکاری و اقدامات مشترک با احزاب و سازمانھای سیاسی چپ و آزادیخواه ، نھادھا و تشکلھای پیشرو و مترقی اعلام میکنیم.

کمیتھ خارج از کشور حزب کمونیست ایران ٣١ ژوئیه ٢٠٢٠

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *