بیانیه انجمن صنفی معلمان کردستان در حمایت از تجمع پیشاروی بازنشستگان

“انجمن صنفی معلمان کردستان” از جمله سقز و زیوه با انتشار بیانیه ایی از تجمعات ۱۹ و ۲۱ آبان ماه  بازنشستگان مقابل مجلس و سازمان برنامه بودجه حمایت کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است، علی رغم وعده وعیدهای مکرر دست اندکاران حکومتی هنوز درب بر همان پاشنه چرخیده، وضعیت معیشتی، منزلتی و رفاهی بازنشستگان فرهنگی روز به روز وخیم و زجرآور تر شده است. بازنشستگان خواهان اجرای کامل بندهای قانون مدیریت خدمات کشوری، همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان و بیمه درمانی کارآمد هستند که بارها با نگاشتن نامه، تجمع در مقابل سازمان برنامه و بودجه، مجلس و … خواستار رسیدگی به وضعیت خویش شده اند. اما تاکنون مسئولین جوابگوی آنها نبوده اند. به همین دلیل  انجمن صنفی معلمان کردستان/ سقز و زیویه ضمن حمایت از تجمعات پیشاوری بازنشستگان، خواهان اجرای کامل بندههای مصوب قانونی برای ترمیم دریافتی های بازنشستگان می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.