در برابر  اعدام قریب الوقوع زندانی سیاسی “حیدر قربانی” در زندان سنندج سکوت نکنیم

بنا بە گزارشات دریافتی و منتشر شدە  ، پرونده زندانی سیاسی “حیدر قربانی” با قید فوریت به اجرای احکام دادسرای سنندج جهت اجرای حکم اعدام ارجاع شده است و اجرای حکم وی طی روزهای آتی قریب الوقوع  می باشد.

طبق این گزارشات ، روز پنجشنبە ١٦ مرداد ٩٩ حکم اعدام “حیدر قربانی” زندانی سیاسی اهل کامیاران از سوی شعبە ٢٧ دیوان عالی رژیم تایید و این حکم بە وکلای وی ابلاغ گردید. حیدر قربانی بهمن ماه سال گذشتە از سوی شعبە یکم بیدادگاە رژیم در سنندج بە اتهام “اقدام علیه نظام” و “همکاری با یکی از احزاب مخالف رژیم” بە اعدام محکوم شد. این حکم در تاریخ ٨ بهمن ٩٨ در زندان مرکزی سنندج رسما بە وی ابلاغ گردید.  حیدر قربانی مهرماه سال ١٣٩٥ بە همراه برادر زنش”محمود صادقی” کە اهل روستای “بزوش”از توابع شهر کامیاران می باشد از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت و بە اتهام دست داشتن در کشتن دو تن از مامورین رژیم کە تحت شکنجە وحشیانە از آنها اعتراف گرفتە بودند ،ابتدا بە حبس ابد محکوم شد . سپس  “قضات ” جمهوری اسلامی بنا بە درخواست و فشار وزارت اطلاعات و سپاە پاسداران بار دیگر پروندە را بە روز کردە و این زندانی سیاسی را بە اعدام محکوم کردند . با ابلاغ این حکم این زندانی سیاسی در یک قدمی مرگ قرار گرفتە و در زندان مرکزی سنندج محبوس و در انتظار اجرای این حکم جنایتکارانە می باشد.

قابل ذکر است  کە چند روز قبل نیز  “مصطفی صالحی” دیگر زندانی سیاسی و  از معترضان دیماه سال ١٣٩٦ که متهم به قتل یکی از نیروهای سپاه پاسدارن بود اعدام شد. مصطفی صالحی نیز اتهام قتل  را رد کرده بود. اما جانیان فاشیست اسلامی کە از دیماە ٩٦ با موج تازە و رو بر گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری و مبارزاتی روبرو هستند و در وحشت فروپاشی بە سر می برند ، سرعت ماشین  سرکوب و کشتار را افزایش دادە و تصور میکنند، قادرند روند سعودی مبارزات جاری را با سرکوب ، زندان و بویژە اعدام متوقف کنند. اما آنچە در این میان و در این نبرد مرگ و زندگی میان تودەهای ناراضی و معترض از یک سو و جانیان جمهوری اسلامی از سوی دیگر تعیین کنندە است ، توازن قدرت و سنگین شدن کفە ترازو بە نفع جبهە انقلاب در برابر ضدانقلاب اسلامی و حامیان آن است . امری کە امروز و در بستر متحول وقایع سیاسی و متغیر ایران و منطقە از هر زمان بیشتر بە اگاهی ، سازماندهی ، طرح شعار و مطالبات وحدت بخش و طبقاتی و رهبری رزمندە و انقلابی نیاز دارد .  شعار تقابل و ضدیت با اعدام و آزادی زندانیان سیاسی ، یکی از شعارهای تودەای ، وحدت بخش و انقلابی است .

مخالفت با اعدام “حیدر قربانی” و دیگر زندانیان سیاسی زیر تیغ  اعدام جنایتکاران اسلامی و همچنین دفاع از خواست “زندانی سیاسی ، آزاد باید گردد” میتواند بە شعار و مطالبە هر اعتراض و نارضایتی تودەای و مبارزاتی تبدیل شود و آنرا در سر لوحە مبارزات و مطالبات خود قرار دهیم .

حسن رحمان پناه

٨/٨/٢٠٢٠

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *