سمینار سالانە تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران _ نروژ با موفقیت برگزار گردید

سمینار سالانە تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران _ نروژ با حضور اعضای حزب و نمایندە کمیتە خارج از کشور حزب کە در سمینار شرکت داشتند ، روز ١٧/٠٦/٢٠١٧ بر گزار گردید .
سمینار ابتدا با اجرای سرود انترناسیونال ، سرود همبستگی بین المللی طبقە کارگر آغاز و با رعایت یک دقیقە سکوت بیاد جانباختگان صفوف حزب کمونیست ایران و کومەلە و همە جانباختگان راە آزادی و سوسیالیزم بە کار خود ادامە داد .

سمینار پس از انتخاب هیئت رئیسە ، دستور جلسە کە عبارت بودند از گزارش آخرین فعالیتها ، ارزیابی فعالیتها و انتخاب کمیتە برای دور آیندە فعالیتها شروع بە کار کرد .
سمینار از میان اعضای تشکیلات نروژ ٥ نفر را بعنوان کمیتە دور آیندە انتخاب نمود اسامی اعضای کمیتە نروژ منتخب سمینار عبارتند از .: مهدی رستمی ، رحیم بنگی ، فرهاد فتاحی .سریاس ندیمی و بهروز ناصری .
تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران _ کمیتە نروژ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *