قدردانی کمیته مرکزی کومەلە از مردم مبارز کردستان برای به پیروزی رساندن اعتصاب عمومی:

اعتصاب عمومی با موفقیت برگزار شد، مبارزه ادامه دارد!
مردم مبارز و مقاوم کردستان!
شما در چند روز گذشته با ارادەای استوار کف خیابان‌ها را به میدان اعتراض خود علیه کلیت جهموری اسلامی تبدیل کردید و امروز ٢٨ شهریور ماه نیز یک اعتصاب عمومی را با موفقیت برگزار کردید. از این طریق از تک تک شما عزیزان بابت پاسخ یکپارچه و متحد به فراخوان اعتصاب عمومی سپاسگزاری می کنیم. دست تک تک شما همرزمان را به گرمی می فشاریم کە در چند روز اخیر پرتوان با رژە و میتینگ خیابانی و با سینه سپر کردن در مقابل گلوله دشمن انزجار و نفرت خود را از جنایت به قتل رساندن مهسا امینی اعلام کردید و چنین افتخارآمیز قدرت تودە مردم ستمدیدە را به نمایش گذاشتید. در این روزها پژواک مقاومت و فداکاری شما از مرزها عبور کردە و توجه همه جهان را به خود جلب کردە است.
شما مردم کردستان در این مبارزه و مقاومت باشکوه تنها نماندید. در این چند روز در تهران و در چندین شهر بزرگ دیگر شاهد حمایت شجاعانه مردم ایران از کردستان انقلابی بودیم. البته این حمایت تصادفی نیست. زمانی کە دردها مشترک‌اند طبیعتا فریادها هم مشترک‌اند! ‌همچنین مشاهدە کردیم کە چگونە بخشی از جامعە آزادیخواە در سطح جهان به صدا در آمد و علیه رژیم اسلامی اعلام موضع کرد و حمایت خود را از مبارزات شما اعلام نمود.
طی این چند روز ما دستاوردهای زیادی را کسب نمودیم و قدرت مبارزه متحدانە خود را یک بار دیگر تجربه کردیم. با این ‌حال ما هنوز در مسیر رسیدن بە پیروزی نهایی راهی دراز و دشوار پیش‌رو داریم کە باید با خِرَد سیاسی و با همان ارادە و روحیه مبارزاتی خود را برای پیمودن آن آمادە کنیم. در این مسیر تاکتیک‌های مختلف مبارزاتی را برای مقابله با دشمن در دسترس داریم. اعتصاب عمومی، به عنوان یکی از این تاکتیک‌ها، موثر و کارا بودن خود را در مقابل رژیم جنایتکار اسلامی نشان دادە است. شما مردم کردستان با در پیش گرفتن این تاکتیک مبارزاتی بارها جمهوری اسلامی را به عقب راندەاید و نیروهای سرکوبگرش را در مقابل ارادە متحد خود بە زانو درآوردەاید. امروز بازهم نمونه باشکوه دیگری را از بکارگیری این تاکتیک مبارزاتی آزمودید. با این اقدام خود نشان دادید کە اعتصاب عمومی در عین اینکە یک حرکت سیاسی مستقیم علیه جهموری اسلامی است، نیروی سرکوبگر رژیم را نیز در میدان نبرد زمین‌گیر می کند و توانایی و ظرفیت‌های مانور و اعمال خشونتش را محدود می کند و نیز پیوستن توده وسیع‌تری به صفوف این مبارزه و مقاومت تودەای را امکان‌پذیرتر می کند. شما با ‌اتخاذ آگاهانە این روش مبارزاتی اعتراض خود را در سطح میلیونی و با کمترین هزینه و با فراهم آوردن ملزومات تداوم آن، پیش بردید.
شما با اتخاذ آگاهانە تاکتیک اعتصاب عمومی در عین ‌حال تودەگیرترین و قابل دسترس‌ترین تاکتیک را در شرایط کنونی برگزیدید کە نمایش قدرت عظیم شـما را امکان‌پذیر کرد بدون اینکە دشمن امکان بیابد به آن آسیبی برساند. این تاکتیک مبارزاتی اعتراضات شما را از حالت خودجوش، پراکندە و بدون رهبری خارج کرد و آن را به یک حرکت متحد، هدفمند و دارای رهبری تبدیل کرد و مردم را به سوی خواست‌های معین و دست‌یافتنی هدایت نمود و قدرت مقابله بە مثل دشمن را محدود کرد. از سوی دیگر شما با اتخاذ روش مبارزاتی منطبق با شرایط کنونی ابتکار عمل را از دشمن گرفتید تا نتواند اعتراضات را زودهنگام به خشونت بکشد، شروط رودرویی در میدان نبرد را تعیین کند و اهداف اعتراضات را به حاشیە براند. روشی کە رژیم اسلامی مداوما آن را پیش گرفتە است و از طریق مهرەهای آموزش‌دیدە خود مردم را به تقابل ناهنگام و زودهنگام کشاندە است تا آسان تر اعتراضات آنها را سرکوب کند، فعالین و رهبران اعتراضات را شناسایی و بازداشت کند و تداوم مبارزات را با اخلال مواجه کند.
اکنون اهمیت این مبارزە در تداوم آن نهفتە است. به همین دلیل وظیفه همه ما، چە در کردستان و چه در کل ایران این است کە این مبارزە همچنان و با قوت بیشتر تداوم پیدا کند و ما زمان، مکان و روش هر اقدامی را تعیین کنیم، نه دشمن. با اتخاذ تاکتیک مبارزاتی منطبق با شرایط می بایستی دست‌آوردهای کسب شدە در این چند روز را حفظ کرد و آنها را برای پیشبرد مرحلە بعدی بکار گرفت. تردیدی نیست که مبارزە چە در شکل اعتراضات در محل کار و زیست، چه در مدارس و دانشگاهها، چه در کف خیابان و چه در شکل اعتصاب عمومی ادامه پیدا می کند.
کومەلە، با انبوهی از تجارب گرانبهایی کە در مسیر مبارزە انقلابی مردم کردستان کسب کردە است، تلاش خواهد کرد که از این به بعد هم همراە با شـما مردم مبارز کردستان مسیر رسیدن به پیروزی را با کمترین هزینە و با کسب بیشترین دستاورد در کمترین زمان ممکن طی کند.

یک بار دیگر به شما مردم مبارز کردستان برای بە پیروزی رساندن اعتصاب عمومی، برای بە چالش کشاندن رژیم اسلامی و زمین‌گیر کردن نیروهای سرکوبگرش تبریک می گوییم. در عین حال از مردم آزادیخواه تمام ایران برای حمایت بی دریغ و شجاعانەاشان از مردم کردستان و تلاش برای پیوند مبارزات در تمام ایران سپاسگزاری می کنیم.
همچنین دست تمام فعالینی را که در محل با ارادە و استقامت کم نظیر در هدایت و رهبری این اعتصاب نقش شایستە را ایفا کردند به گرمی می فشاریم. انتظار می رود آنها در چند روز آیندە هم همچنان نقش مهم خود را در مدیریت و رهبری مبارزات در محل ایفا کنند.
زندە باد مبارزە مردم کردستان!
پرتوان باد اتحاد مبارزاتی مردم کردستان با مردم سایر بخش‌های ایران!
کمیته مرکزی کومەله
سازمان کردستان حزب کمونیست ایران.
۲۸ شهریور ۱۴۰۱ شمسی
۱۹ سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *