مبارزه کارگران را متحد و سراسری کنیم

برای پیوند زدن اعتراضات کارگریِ کارخانه ها و مراکز تولیدی مختلف به یکدیگر و سراسری کردن این مبارزات چه باید کرد؟ در شرایط کنونی لازم است در دو جهت گام برداشت. اول تثبیت خواسته ها و شعارهای واحد مبارزاتی در میان کارگران و دوم لازم است کارگران پیشرو و مبارز و رهبران عملی بخش های مختلف جنبش کارگری به یکدیگر مرتبط شوند. به عبارات دیگر فقدان شعارهای سراسری و فقدان ارتباط عملیِ مبارزاتی میان کارگران پیشرو و رهبران عملی جنبش کارگری در مقیاس سراسری، دو مانع اساسی در برابر سراسری و هماهنگ شدن مبارزات کارگری هستند. فعالین کمونیست جنبش کارگری در شرایط کنونی لازم است تلاش خود را معطوف به رفع این دو مانع اصلی بنمایند.

کارگران لازم است در عرصه های مختلف شعارهای واحدی داشته باشند. شعارهایی که خصلت عمومی و فراگیر داشته باشند و خواسته های آنان را در زمینه های مختلف بطور مشخص بیان کنند. وحدت در خواسته ها و شعارها گامِ مقدمِ هر نوع وحدت در مبارزه است. هر گاه کارگران چند کارخانه و مؤسسه تولیدی توانسته اند خواسته هایشان را یکی کنند و فعالین و پیشگامان کارگری در این بخش با هم مرتبط شده اند، کارگران توانسته اند مبارزات متحدانهای را پیش ببرند. برای نمونه کارگران پیشرو بخش پروژه ای صنایع نفت و گاز با تأکید بر خواسته های مشترک و با تکیه بر ارتباط و پیوندهایی که با دیگر کارگران پیمانی صنایع نفت و گاز داشتند و با یاری گرفتن از شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای پیام رسان، یک اعتصاب هماهنگ را در بیش از پنجاه مرکز تولید نفت و گاز و پتروشیمی و شرکتهای وابسته به آن در دوازده استان برپا و سازماندهی کردند.

همین ساده ترین شکل وحدت از طریق مطالبات و شعارهای واحد و همزمان، به کارگران پیشرو امکان می دهد تا روحیه همبستگی و آگاهی طبقاتی، تشکل پذیری و اعتماد بنفس و ایمان به قدرت طبقه کارگر را در میان کارگران بالا ببرند. همانطور که گفتیم شعارهای واحد سراسری در عین عمومی و فراگیر بودن، شعارهایی مشخص و تعریف شده هستند. خواسته ها و مطالباتی است که ریشه در مشکلات و مصائب کل کارگران دارد و حل سراسری این معضلات را به نیروی کل کارگران طلب می کند. همه کارگران برای افزایش و پرداخت بموقع دستمزدها، برای تأمین بیمه های اجتماعی و درمانی، برای کاهش ساعت کار، برای بهبود شرایط کار، علیه دستگیری کارگران پیشرو، علیه اخراج و بیکارسازی کارگران و غیره مبارزه می کنند. اگر کارگران پیشرو بتوانند در هر زمینه یک شعار واحد را در میان کارگران تثبیت کنند آنگاه اعتراض در هر کارخانه بر سر این یا آن مسئله معین، می تواند بصورت یک خواست عمومی و طبقاتی مطرح شود و کلیه کارگران را به دخالت در تعیین سرنوشت این مبارزه و به حمایت و همبستگی فراخواند و به میدان بکشد. از میان خواست کارگران بویژه در این دوره لازم است بر خواست پرداخت فوری دستمزدهای معوقه، افزایش دستمزدها متناسب با تأمین هزینه یک زندگی انسانی، تأمین بیمه های درمانی و اجتماعی، ممنوعیت اخراج کارگران از جانب کارفرما، آزادی اعتصاب، آزادی زندانیان سیاسی، تأمین بیمه بیکاری و … تأکید شود. این مطالبات چکیده خواسته های اساسی کارگران در این دوره است و از زمینه مساعدی برای تبدیل شدن به شعار مبارزاتی کل کارگران برخوردار هستند. فعالین کمونیست و کارگران پیشرو لازم است بکوشند تا این خواسته ها و شعارها در میان توده کارگران جای خود را باز کنند. در جریان مبارزات جاری و جنبش مطالباتی کارگران معمولا اعتراضات در کارخانه ها و واحدهای مختلف با طرح برخی از این خواسته ها جریان می یابد، در چنین شرایطی برای جلب حمایت و همبستگی کارگران واحدهای دیگر، لازم است کار و فعالیت سازمانیافته انجام گیرد. این یک گام اساسی در جهت متحد کردن مبارزات کارگری است و امکان می دهد تا حول این شعارهای واحد، مبارزات کارگران در کارخانه ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی مختلف را حول خواسته های اصلی کل طبقه کارگر متمرکز کنیم و به حرکت در آوریم.

از سوی دیگر، علاوه بر تبلیغ مستمر هر چه وسیع تر شعارهای سراسری، ایجاد ارتباط ادامه کار و مستمر و سازمانیافته میان کارگران پیشرو و مبارز و رهبران عملی جنبش کارگری اهمیت حیاتی دارد. بویژه در فقدان تشکل های طبقاتی و سراسری کارگران این امر بسیار ضروری است. هم جهت کردن، هماهنگی و هم زمانی مبارزات کارگران در بخش های مختلف و جلب بموقع همبستگی و حمایت واحدهای مختلف از یکدیگر، بدون ایجاد ارتباط جدی میان کارگران پیشرو و مبارزی که سر رشته مبارزه در واحدهای مختلف را در دست دارند ممکن نیست. مرتبط شدن این کارگران به هم، از طریق ایجاد شبکه های به هم مرتبط مبارزاتی و از طریق به یاری گرفتن شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای پیام رسان یکی از راههای مؤثر پیوند فعالین و پیشروان جنبش کارگری است. فعالین کمونیست جنبش کارگری لازم است به طرق مختلف کارگران پیشرو را در ارتباط با یکدیگر قرار دهند. ارتباطات مخفی کارگران پیشرو امکان می دهد تا اعتراضات کارگری در کارخانه های مختلف بیش از پیش بر نقشه و برنامه حساب شده و سنجیده متکی شود و هماهنگ و با همزمانی و همسوئی کافی انجام گیرد. اخبار دقیق و چند و چون مبارزات کارگری از درون این شبکه مخفی پیشروان به سرعت در کارخانه های مختلف منتشر می شود و امکان عملی جلب همبستگی و بیرون بردن مبارزه از محدوده کارخانه های منفرد فراهم می گردد. ارتباط متقابل کارگران پیشرو لازم است از لحاظ تشکیلاتی تکامل و گسترش یابد. از آشنائی در روابط متعارف اجتماعی تا تشکیل هسته های و حوزه های مخفی، تا کمیته اعتصاب و تلاش برای ایجاد کمیته کارخانه و شبکه بهم مرتبط فعالین کارگری اَشکالی است که این ارتباط می تواند بخود بپذیرد.

جمهوری اسلامی و صاحبان کارخانه ها و کارفرمایان به تفرقه در صفوف کارگران امید بسته اند. تفرقه در خواسته ها، تفرقه در شعارها و تفرقه در میان کارگران پیشرو و رهبران عملی مبارزه، هر گامی که فعالین کمونیست جنبش کارگری در جهت از میان بردن این تفرقه بردارند، به هر میزان بتوانند وحدت و هماهنگی در شعارها و وحدت عمل کارگران را به وجود آورند، جنبش کارگری یک گام به مرحله تعرض و اعتلای جنبش کارگری نزدیک می شود. تبلیغ مستمر خواسته ها و شعارهای واحد، ایجاد ارتباط عملی میان پیشروان و رهبران عملی جنبش کارگری، تقویت پیوندها و رفاقت کارگری اینها آن اقدامات عاجلی هستند که در دستور فعالین کمونیست جنبش کارگری قرار دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *