هفت هزار تپه برپا کنیم

هفت هزار تپه برپا کنیم شبحی دراین فلات فلاکت زده درگشت وگذار است
.دراین دریای ثروت اکثریتی گرسنه وفقیر زنجیرهای بردگی رابصدا دراورده اند.این هنوزاغاز جدیتر نبرد فقر وثروت وبعبارت رساتر نبرد کار وسرمایه است.ربایندگان ثروت وبرخورداران از این چپاول انگاه این فریاد ها را خواهند شنید که دستانمان بهم برسد وزنجیرها بگسلد وانگاه نوین جهانی سر برخواهد اورد. بدون بردگی کارمزدی /بی گرسنگی وتن وفرزند فروشی /بدون گورخوابی.دران هنگام مردمان بی لبخند چنان قهقه سر خواهند که چشمه بجوشد وکوه سبزه پوشد وطبیعت ارام گیرد. واین رویا نیست فقط مشروط به اتحاد اردوی بیشمار کار وزحمت حول برنامهء اداره شورایی جامعه است ازصفر تاصد باید شورا را زندگی کنیم.آندم پیکار نهایی برای برپایی جهانی نو اغاز میشود.بایستی همه فرا خوانده شوند پرستاران /معلمان / بازنشستگان وخلاصه همهء طبقه ومتحدان باید دراین کار زار همراه شوند .بگذار هفت هزار تپه برخیزد.اکنون کارگران نفت وپتروشیمی بفریاد آمده اند دیر نیست که شریان ثروت ومکنت ورانت ومخازن تدارکاتی سرکوب با اعتصاب واعتراض کارگران نفت وپتروشیمی قطع گردد.باید مراقب فتنه وتوطئهء دشمنان باشیم که این هیولایی مکار وحیله گر است .ما جمعی ازفعالین کارگری که خود رابخشی از اردوی کار درنبرد بی امان کار وسرمایه میدانیم حمایت بیدریغ خود را از تمامی مطالبات کارگران هفت تپه /صنایع نفت وپتروشیمی /هپکو وسایراعتراضات کارگران وزحمتکشان اعلام نموده وخود را ملزم به ابراز همبستگی با آنان میدانیم.باشد تا درسراسر ایران هفت هزار تپه برپا کنیم . نان کار ازادی ادارهء شورایی
جمعی از فعالین کارگری شهرستانهای اشنویه/نقده /پیرانشهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *