پاسخ کوبنده مردم کردستان به نمایش انتخاباتی رژیم

گزارشهای دریافتی از سوی فعالین کومەلە در شهرهای مختلف کردستان  حاکی از این است کە اکثریت قاطع مردم آزادیخواە کردستان  بار دیگر “نە” بزرگ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ خود بە رژیم اسلامی را در نمایش انتخاباتی روز جمعە تکرار کردند. طبق گزارشات اولیە نمایشی کە با نام انتخابات براە انداختە شدە بود با تحریم  و بی اعتنایی جدی از سوی اکثریت قاطع مردم در کردستان روبرو شدە است. اکثر برآوردها از شهرهای مختلف کردستان بیانگر حضور درصد بسیار پایینی از واجدین شرایط رای دادن در پای صندوق بودند. طبق  همین گزارشاتِ میدانی در بسیاری از شهرها حتی اکثریت مردم نمازگزار هم در این روز از رفتن به نماز جمعه خودداری کردند تاامکان  فیلم برداری  و گرفتن  عکس بە دستگاه های تبلیغاتی رژیم ندهند. در موردی از جملە امام جمعه مریوان از مردم شهر درخواست حضور در مسجد جامع می نماید که گویا خبرنگار خارجی آمده و قصد تهیه گزارش و فیلم را دارد، اما با بی توجهی مردم روبرو شدە است. شبکه استانی تلویزیون سنندج که اخبار مربوط به نمایش انتخابات را پخش میکرد، به دلیل بی رونقی و تعطیل شدن حوزه ها، گزارشات دروغین و ساختگی را قطع کرد و از ساعت ۱۰ و بیست دقیقه شب به پخش فیلم سینمایی پرداخت. گزارشات مختلف از گوشه و کنار کرمانشاه  همچنین حاکی از بایکوت بی سابقه در این کلان شهر است، در این شهر و بسیار نقاط دیگرخریدن رأی از مردم جهت شرکت در نمایش انتخابات  یکی از اقدامات رایج بودە است.

اگرچە هنوز باید منتظر گزارشات تکمیلی در بایکوت وسیع این نمایش مُضحک در کردستان بود. تا همین جا پیروزی مردم در این نبرد معین قطعی است.  اما آنچە روز جمعە گذشتە اتفاق افتاد دور از انتظار نبود. مردم کردستان کە از همان ابتدا بە رفراندم جمهوری اسلامی نە گفتە بودند. مردمی کە تهاجم  این رژیم سرکوبگر بە کردستان را با مقاومت قهرمانانە خود جواب دادە بودند و این مقاومت را طی۴٢ سال حاکمیت جمهوری اسلامی در اشکال مختلف و در حرکت های تودەای بزرگ  از جملە در اعتصابات سیاسی، در سال های مختلف بە چالش کشیدە بودند، از هر فرصت ممکن بهرە بردە اند تا بیگانگی این رژیم را با مصالح و منافع امروز و فردای  خود نشان دهند. روز جـمعە  بار دیگر چنین فرصتی پیش آمد و اکثریت قاطع مردم کردستان در یک همبستگی کە بارها آنرا تجربە کردە بودند، آشکارا اعلام کردند کە این حاکمیت را بیگانە با خود میدانند. جا دارد همین جا این قدم بزرگ را بە مردم کردستان و همە فعالینی کە در راە هموار کردن آن تلاش داشتند تبریک گفت .

البتە باید اضافە کرد بایکوت نمایش انتخابات در روز جمعە گذشتە برای اکثریت مردم آزادیخواە کردستان ابتدا بە ساکن نبودە است، کارنامە این حاکمیت در کردستان مملو از جنایت و تحمیل بی حقوقی و لگد مال کردن امیدها و آرزوها آنان برای برخورداری از یک زندگی انسانی است. بدون شک مردمی کە مطالبات اولیە خود را با زندان و شکنجە و اعدام پاسخ  گرفتە بودند، مردمی کە طی حاکمیت جمهوری اسلامی همچنان لقب مناطق محروم را برای توجیە ادامە این محرومیت یدک میکشیدند، مردمی که سایە  بیکاری، فقر و آسیبهای اجتماعی بر زندگیشان گسترده است، مردمی که بە کولبری این کار پر مشقت و پر خطر  رو می آورند و از سوی نیروهای سرکوبگر جانشان را برای بدست آوردن لقمە نانی در گرو میگذارند، مردمی کە بە ناچار برای یافتن کار تن بە مهاجرت میدهند و مشقات دوری از خانواده را متحمل میشوند، در روز جمعە در یک همبستگی نیرومند با تحریم نمایش انتخابات  نشان دادند کە مقاومت و مبارزە برای  احقاق حقوق مسلم خود را ادامە دادە و هر بارقدمی بلند تر بە جلو بر میدارند. این مردم در یک اقدام هماهنگ نشان دادند که  کردستان همچنان سنگر انقلاب ایران خواهد بود. واضح است کە هنوز تا پیروزی نهائی  راه درازی در پیش است اما همبستگی روز جمعه در پاسخ به فراخوان بایکوت این نمایش انتخاباتی  نشان داد کە مردم خود را برای نبردهای سرنوشت ساز آتی آماده می کنند.

اما جنبه شاخص بایکوت نمایش انتخابات در کردستان را باید در پیوند و همراهی اکثریت قابل توجهی از مردم در سراسر ایران دید. این حرکت سراسری امید بە تغیر را بیشتر از گذشتە در جامعە و در میان مردم معترض بە این حاکمیت تقویت میکند.  به روشنی معلوم است که  آمار و ارقام اعلام شدە از سوی دستگاهای تبلیغاتی رژیم جعلی هستند و باکوت انتخابات فرمایشی پیروزی بزرگی بدست آورده است.  مردم ایران در این اقدام سراسری خود توانستند قدم بزرگی در راستای طرد نظام فاسد و مستبد جمهوری اسلامی بردارند. اگر آنچە  را کە روز جمعە  اتفاق افتاد در چارچوب حرکت های اعتراضی بویژە در چند سال اخیر قرار دهیم بدون شک میتواند زمینە ساز حرکت های بزرگتری در آیندە باشد و امید بە آیندە روشن را بارور می سازد.  آیندەای کە همین مردمِ  قربانیان حاکمیت جمهوری اسلامی باید سازندگان آن باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.