گرامی باد یازدهم شهریور ، سالگرد تآسیس حزب کمونیست ایران

 

 

حسن رحمان پناە

امروز جمعە یازدهم شهریورماه ، سالروز تأسیس حزب کمونیست ایران است. ٣٩ سال قبل در چنین روزی، سازمان و جریانات تشکیل دهندە حزب کمونیست ایران و در رآس آنها ” کومەلە_ سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران ،  و اتحاد مبارزان کمونیست ” بعد از ٢ سال فعالیت فشردە نظری و عملی در صفوف جنبش چپ و کمونیستی ایران ، حزب کمونیست ایران را در کردستان انقلابی و در منطقە آزاد تحت کنترل نیروی پیشمرگ کومەلە، ایجاد نمودند . اعلام موجودیت حزب کمونیست در دل فضای خفقان و سرکوب شدید فاشیسم اسلامی حاکم بر ایران ،از جملە عقب نشینی جنبش ها اجتماعی و مبارزاتی و بویژە دو سال بعد از ٣٠ خرداد ٦٠ کە جانیان اسلامی بە قلع و قمع سازمانهای چپ ، کمونیست  و انقلابی ، نیروهای مخالف و اپوزسیون رژیم پرداختند، و تصور میکردند میخ استبداد همیشگی را بر تابوت قیام شکست خوردە ١٣٥٧ ایران کوبیدەاند ، اقدامی انقلابی و جوابی مناسب در اتحاد و سازمانیابی بخش مهم جنبش چپ و کمونیستی ایران بود. اعلام موجودیت حزب کمونیست ایران در آن شرایط سخت و استبدادی ، چیزی جز آمادگی آن بخش از کمونیست ها و مبارزین رهایی طبقە کارگر، برای نبرد پیگیر و همە جانبە علیە استبداد مذهبی نظام سرمایەسالار و سازماندهی طبقە کارگر و تودەهای ستمدیدە برای اتحاد ، مقاومت ، تسلیم نشدن و مبارزە در راە انقلاب کارگری و سوسیالیسم نبود.

از ١١ شهریور سال ١٣٦٢ تا کنون ٣٩ سال سپری می شود . در طول ٣٩سال گذشتە ، صدها رزمندە کمونیست و انقلابی ، زن و مرد مبارز و فداکار، در راە آرمانهای این حزب ، سازمان کردستان آن (کومەلە) و تحقق سوسیالیسم ، چە در نبرد مسلحانە در کردستان ، چە در سیاەچالهای قرون وسطایی فاشیسم مذهبی و چە در جنبش انقلابی و مردمی ، بی شائبە فداکاری و جانبازی نمودە و جانباختەاند و یا نقض عضو شدەاند.

اکنون و در سالگرد تآسیس حزب کمونیست ایران ، ضمن استقبال از هر نوع نقد سازندە و پیش برندە جهت رفع نواقص و  کمبودهای حزب کمونیست ، بار دیگر بر ادامە فعالیت ، استحکام سیاسی ، تشکیلاتی ، نظری ، برنامە و جهت گیریهای کمونیستی آن ، و تبدیل این حزب بە حزب کارگران و مبارزین انقلاب سوسیالیستی و ضرورت چنین امری در شرایط پر تحول ایران تاکید می نمائیم. وجود کومەلە بە اعتبار اجتماعی و نیروی تودەای آن  و بعنوان ستون محکم پایداری حزب امکان بی نظیری است کە چپ ایران نسبت بە حزب ما از آن محروم است . در همان حال وجود حزب کمونیست در خدمت بە تقویت کومەلە و تحکیم و گسترش نفوذ اجتماعی و سیاسی آن ضرورت غیرقابل انکار و چشم پوشی است. 

در سالگرد تآسیس حزب کمونیست ایران، ضمن گرامیداشت فداکاری و فعالیت در راە تحقق آرمانهای این حزب ،  صمیمانه ترین درودهای خود را نثار جانباختگان عزیز صفوف  این حزب ، خانواده های مقاوم و گرامی آنان و زندانیان سیاسی می نمایم. در همان حال ، سالروز تشکیل حزب کمونیست ایران را بە همه رفقای انقلابی و کمونیست در صفوف این جریان و همه عزیزانی که بخشی از عمر خود را در تشکیلاتهای مختلف آن صرف نمودەاند و برای تحقق آرمان های والای سوسیالیستی و تحول بخش آن رزمیدە و فداکاری نمودە و می نمایند ، بە کارگران اگاە و رزمندە و بە زندانیان سیاسی و خانوادەهای مقاوم آنان شاد باش میگویم.

 

زندە باد سوسیالیسم 

زندە باد اتحاد بین المللی طبقە کارگر

 

١١ شهریور ١٤٠١ خورشیدی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *