یاد و خاطره رفیق تقی پاک ایمان را گرامی می داریم

 

با کمال تاسف اطالع یافتیم که رفیق تقی پاک ایمان ) محمود شفاعت( در اثر سکته قلبی ، بدرود حیات گفته  است. رفیق تقی از اعضای قدیمی حزب کمونیست ایران و از نسل کارگران مبارز و ثابت قدم در نیم قرن  مبارزه در راه رهائی طبقه کارگر بود.

رفیق تقی در سال ۱۳۳۱ خورشیدی در شهر همدان به دنیا آمد. از همان اوان نوجوانی با رنج و ستم استثمار  سرمایه داری آشنا شد. در سن بیست سالگی به مبارزه سیاسی بر علیه رژیم شاه روی آورد و در این رابطه به سازمان مجاهدین خلق پیوست. در جریان تحوالت سیاسی این سازمان با مجاهدین کمونیست که بعدها “سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر” نام گرفت همراه شد. به عنوان عضو شاخه کارگری این سازمان در کارخانه “صافیاد” به کار مشغول گردید و در کوره رنج و مبارزه آبدیده شد. پس از سقوط رژیم شاه در سال ۱۳۵۷ به گروه “نبرد برای رهائی طبقه کارگر” پیوست. به دنبال سرکوبهای خونین پس از خرداد ۱۳۶۰ به تشکیالت کومه له پیوست و سپس با تشکیل حزب کمونیست ایران به عضویت این حزب در آمد.

فشارهای امنیتی جمهوری اسالمی رفیق تقی را نیز مانند هزاران کادر کمونیست دیگر ناچار از ترک ایران  نمود و در تشکیالت خارج کشور حزب کمونیست ایران به عنوان مسئول این تشکیالت در آلمان سازمان یافت. تشکیالت حزب در آلمان تحت مسئولیت رفیق تقی گشایش و رونق چشمگیری پیدا کرد. در همین دوره طی ماموریت های تشکیالتیش به کردستان با بسیار از رفقای پیشمرگ روابط صمیمانه و شخصی دیرپائی برقرار نمود که تا آخرین روزهای حیاتش ادامه یافت. به دنبال بروز اختالفات در حزب کمونیست ایران رفیق تقی در سال ۱۳۷۰ به فعالیت خود در این حزب پایان داد ، اما هرگز از آرمانها و اهداف این حزب در نظر و در عمل فاصله نگرفت و همچنان رفیق صمیمی ما باقی ماند. از دست دان رفیق عزیزی چون محمود شفاعت برای همه ما جانگداز است و برای جنبش کمونیستی ایران خسارت بزرگی است. بدینوسیله عمیقا با همه اعضاء خانواده و یاران نزدیک وی احساس همدردی می کنیم و با آنها در این غم جانکاه شریک هستیم.

تشکیالت خارج کشور حزب کمونیست ایران – آلمان

۲۷.۰۷.۲۰۲۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.