گرامیداشت یاد رفقا فواد مصطفی سلطانی، صدیق کمانگر و غلام کشاورز در سقز

برپای گزارش دریافتی روز  پنجشنبه دهم شهریور ماه جمعی از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در سقز به مناسب سالگرد جانباختن رفقا، فواد مصطفی سلطانی، غلام کشاورز و … Read More