اطلاعیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران در مورد جانباختن رفیق رحمان نجات