اطلاعیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران در مورد یورش به تجمع اعتراضی برای آزادی رضا شهابی