به یاد قربانیان دفاع قهرمانانه از نخستین حکومت کارگری جهان