نوزدهمین روز اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری کوت عبدالله