تداوم اعتراض دست فروشان در اعتراض به عملکرد شهرداری تبریز