دادگاهی کارگران داغ ننگی دیگر بر پیشانی رژیم اسلامی