اجرای حکم اعدام یک زندانی در زندان عادل آباد شیراز