بیانیه کانون نویسندگان ایران درباره‌ محاکمه‌ کارگران معترض و مدافعان آنها