تداوم تجمع کارگران نگهداری خطوط و ابنیه فنی راه آهن در شهرهای مختلف