گفتگو در رابطه با نشست نمایندگان چهار حزب سیاسی کردستان با رژیم