اعتصاب غذا و اقدام به خودکشی یک کودک در زندان زاهدان