حذف چهار صفر از پول کشور، مانوری بیحاصل از سر درماندگی