از تابستان ۶۷ تا تابستان ۱۳۹۸، جنایتکاران اسلامی در تداوم جنایت، محاکمه کردن و مرگ؛