تداوم تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان بازنشسته اهواز