یادی از اعتصاب عمومی 16 مرداد 1384، سنتی که ادامه یافت