تجمع شهروندان حمیدیه اهواز و یورش ماموران رژیم به صف معترضان