بر گزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رسول طالب مقدم از بازداشت شدگان روز کارگر