انتقال فعالین مدنی بازداشت شده در مشهد به اداره اطلاعات