بازداشت ۶ دختر جوان به دلیل تلاش برای ورود به ورزشگاه