برگی از تاریخ مقاومتی عادلانه و سرفرازانه در کردستان بخش سوم و پایانی