مسمومیت دهها شهروند در پی مصرف آب آلوده در خوزستان