پایان اعتصاب غذای محمد نجفی، وکیل دادگستری در زندان اراک