بیانیه سندیکای کارگران هفت تپه در محکومیت بازداشت کارگران