تجمع اعتراضی در پی یک مورد کودک آزاری در شهرستان سنقر