تجمع اعتراضی  معلولان مقابل نهاد ریاست جمهوری در تهران