تسریع در اجرای احکام اعدام، نخستین چشمه از اصلاحات رئیسی در دستگاه قضائی