تداوم اعتراض و اعتصاب کارگران شهرداری سی سخت در کهگیلویه و بویر احمد