یادی از ستاره های  تابناک جنبش کمونیستی در روزهای تاریک نیمه اول شهریور