تجمع خریداران خودروهای ثبت نامی از شرکت صنعت خودرو آذربایجان