تداوم فعالیت تبلیغی به مناسب سالروز تاسیس حزب کمونست ایران در سقز