انتقال یک زندانی سیاسی از زندان ارومیه به مکان نامعلومی