جلوگیری از ثبت نام دانش آموز بهایی در مقطع دبیرستان