در پُشتیبانی از زنان مبارز ایران و تحریم استادیومهای ورزشی مردانه