غلام کشاورز از قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، سخن می گوید